Regulamin Biura Karier

Regulamin Akademickiego Biura Karier

Uczelni Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Akademickie Biuro Karier Uczelni Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi, zwane dalej „ABK UNS”, to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna ustanowiona, zgodnie ze Statutem Uczelni Nauk Społecznych, dnia 3 listopada 2014 roku na mocy Zarządzenia nr 2 Kanclerza Uczelni Nauk Społecznych z dnia 3 listopada 2014 roku.

 2. ABK UNS jest akademickim biurem karier w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, późniejszymi zmianami).

 3. ABK UNS to jednostka organizacyjna Uczelni podejmująca działania w zakresie dostosowania programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, monitorowania losów (karier) absolwentów oraz wspierania rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości studentów w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365, z późniejszymi zmianami).

 4. ABK UNS może być – po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach – agencją zatrudnienia świadczącą zgodnie z przepisami prawa usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej. Za wszczęcie odpowiedniej procedury służącej nadaniu ABK UNS statusu agencji zatrudnienia odpowiada Kierownik ABK UNS.

 5. Regulamin ABK UNS określa w szczególności:

         1) misję, cel i zakres działalności,

         2) interesariuszy,

         3) działania i zadania do realizacji,

         4) zasady funkcjonowania i organizację ABK UNS.

§ 2. Misja i cel

 1. Misją ABK UNS jest efektywne działanie na rzecz rozwoju zawodowego studentów i absolwentów, wspieranie w aktywnym poruszaniu się po wymagającym rynku pracy, monitorowanie losów (karier) absolwentów, a także dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców.

 2. Celem ABK UNS jest udostępnianie informacji na temat praktyk i staży, koordynowanie i nadzorowanie przebiegu obowiązkowych praktyk studenckich oraz prowadzenie serwisu internetowego ABK UNS - szeroko pojęta pomoc w nawiązywaniu kontaktów zawodowych z potencjalnymi pracodawcami oraz wspieranie kariery studentów i absolwentów.

 3. Misja i cele ABK UNS realizowane są w szczególności poprzez:

  1) doradztwo zawodowe,

  2) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji na temat miejsc pracy, możliwości uzyskiwania stypendiów, planowanych konkursach, kursach i szkoleniach,

  3) inicjowanie i nadzorowanie procesów mających na celu dostosowanie programów kształcenia do potrzeb aktualnego rynku pracy,

  4) nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów zawodowych z pracodawcami,

  5) monitorowanie losów (karier) absolwentów,

  6) organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów,

  7) promowanie wizerunku UNS w środowisku zawodowym.

  § 3. Interesariusze

Z pomocy ABK UNS mogą korzystać:

 1. studenci oraz absolwenci Uczelni Nauk Społecznych,

 2. pracodawcy poszukujący kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy, praktyk i staży,

 3. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje oraz inne instytucje prywatne, publiczne (państwowe i samorządowe) zainteresowane współpracą, w szczególności w obszarze promocji zatrudnienia, monitorowania i rozwoju rynku pracy.

  § 4. Zasady funkcjonowania

Funkcjonowanie ABK UNS opiera się na następujących działaniach:

 1. doradczych i szkoleniowych,

 2. informacyjnych,

 3. badawczych,

 4. promocyjnych.

§ 5. Działania

Działania ABK UNS obejmują w szczególności:

 1. doradztwo zawodowe: określanie predyspozycji zawodowych, identyfikowanie potrzeb oraz kreowanie indywidualnej ścieżki kariery studenta,

 2. dostarczanie informacji na temat trwających lub planowanych kursów, warsztatów oraz szkoleń, a także organizowanych konkursów, projektów i inicjatyw mających na celu rozwój zawodowy studentów,

 3. koordynowanie oraz nadzorowanie obowiązkowych praktyk studenckich,

 4. udzielanie porad dotyczących efektywnego uczestniczenia we współczesnym rynku pracy, a także rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

 5. przedstawianie perspektyw zawodowych oraz możliwości dalszego rozwoju: podnoszenia kwalifikacji i kompetencji,

 6. monitorowanie losów (karier) absolwentów,

 7. współpracę z instytucjami oraz placówkami działającymi na rzecz wspierania studentów i absolwentów.

  § 6. Organizacja i zarządzanie

 8. ABK UNS to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna UNS podlegająca Kanclerzowi.

 9. ABK UNS kieruje Kierownik powołany przez Kanclerza.

 10. Do kompetencji Kierownika należy zarządzanie ABK UNS na podstawie niniejszego Regulaminu i poleceń Kanclerza.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2014 roku.

 2. Regulamin i zmiany w Regulaminie ustala Kanclerz.

 3. Regulamin i zmiany w Regulaminie zatwierdza Założyciel.

 4. Kanclerz, Rektor oraz Założyciel mogą indywidualnie lub w porozumieniu zarządzić kontrolę i audyt ABK UNS.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Kanclerz w porozumieniu z Założycielem.

 

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.